divendres, 8 de maig de 2009

MURA, LA FESTA DELS SANTS MÀRTIRS

El dia 11 de novembre, Mura celebra cada any la seva esperada Festa Major, fent-la coincidir amb la festivitat de Sant Martí de Tours, patró de la vila.

L'endemà, el dia 12, els muratans commemoren el vot que els seus avantpassats van fer l'abril del 1681. Fou aquest any quan els habitants de Mura celebraren una misa solemne i feren moltes pregàries als Sants Màrtirs, ja que la pluja no es va fer esperar, la vila de Mura els va proclamar co-patrons de la població i féu el vot de commemorar el feliç esdeveniment fent festa cada any, i que l'acte principal seria la celebració d'una misa i el cant dels seus goigs.

La Consueta de Mura ens fa coneixedors que l'any 1680 rebé les relíquies dels Sants Màrtirs, iniciant-se així el seu patronatge.

(Text original) "Les reliquies que son en la caxa de l'església parròquial de St. Martí de Mura del bisbat de Vich son les seguents: en la primera caxeta an de Sts. Just, Olimpio, Honorat, Leo, Paulina, Benrdicta. En la segona Desiderio, Columbo, Clemente, i Prospero. En la tercera Desiderio, Reparato, Donado, Benigna. Ditas reliquias... aportalo senyor A. Lleó Diner Canonge de la Seu de Manresa quan vingue de Roma las quals li concedi lo Beatissim Papa Innocencio onze. Las doscaxetas la primera y la tercera a ell i la segona a mi Joseph Reart Rectorindigne de la parroquial iglesia de Mura y a tot lo poble de Mura, menosla una de St. Desiderio que dit senyor Canonge Diner ne ha fet donacioa la capella de St. llahi de dita parroquia de Mura. Consta tot ab ActeRebut en la Curia Iclesiastica als... del mes... Any del Senyor de mil siscents vuitanta, las del senyor Canonge Diner y las mevas a... del mes... demil sis cents vuitanta hu, consta ab las certificatorias del Ilm. senyor Rn.Dr. Monsenyor Jaime Mas bisbe de Vich las quals estan dins la caxa ablas reliquias arribades en Mura. Ditas Reliquias despatxadas als... del mes... Any 1680.

Se feu entrada y Recibo de ditas Reliquias a 11 de Nbre. 1680."

"1680 - Anant ab professo a la capella que se a fet per dit efecte pelo Comú de Sant Antoni de Padua An gran solemnitat y gran concurs degent y eclesiastics y senyor veguer de Manresa y tres canonges...acte jo Joseph Reart ensenyat a tot el poble las Reliquias les quals son moltgrans. Lo endema se feu la festa de la trasllacio ab grandisima solemnitat dels oficis y sermo y tot lo demes. Dimecres dia de Sant Jordi als 23 de Abril 1681 se feu un ofici ab asistencia de tot el poble per necesitatde Aigua lo qual dige lo senyor Leo Dinar Canonge de manresa posantlas Reliquias en lo Altar y fou Nostre Senyor dservir donar nos Aigua y la tarda digueren Completas y cantant los goigs estant congragats lo poble jo indigne Rector los Representi quant los esta be de que se fes festa dels Sants y tots juns contastaren per 12 de Novembre de tots anys, lo endema de Sant Marti y que fos de precepte y los elegiren per patrons de dita parroquia lo que sia tot a major gloria de deu Nostre Senyor.
Tingamlos tots ab gran devocio i veneracio.
Avui als 20 de Maig de 1681."

Joseph Reart